Home > Artikelen van Alexandra Slaski

Artikelen van Alexandra Slaski

T: +31 (0)26 353 83 64
E: slaski@dirkzwager.nl


Alexandra Slaski is sedert 1 januari 2018 niet meer werkzaam bij Dirkzwager. Heeft u vragen of wilt u een advies neemt u dan contact op met een van de advocaten van de sectie Ondernemingsrecht.

Bank verplicht om aanvullende financiering te verstrekken?

Bank verplicht om aanvullende financiering te verstrekken?

Banken bedingen in hun overeenkomsten de bevoegdheid om de kredietovereenkomst in bepaalde gevallen te mogen opzeggen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de kredietnemer niet (tijdig) aan zijn verplichtingen jegens de bank voldoet. Omdat veel kredietnemers afhankelijk zijn van bancaire financiering en de opzegging niet zelden tot een faillissement leidt, ... Lees meer »

Eigendomsvoorbehoud: ‘in het kader van de normale bedrijfsuitoefening’

Eigendomsvoorbehoud: ‘in het kader van de normale bedrijfsuitoefening’

Vaak kennen (algemene) voorwaarden van leveranciers een eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat de leverancier de macht over de zaken alvast aan de koper verschaft, maar dat hij eigenaar blijft totdat de koper de koopsom heeft betaald. Doet de koper dat niet, dan kan de leverancier de overeenkomst ontbinden en de geleverde ... Lees meer »

Bevoegdheden van de pandhouder

Bevoegdheden van de pandhouder

Op grond van artikel 3:246 lid 1 BW is de schuldeiser met een openbaar pandrecht op een vordering op naam (een pandrecht dat is medegedeeld aan de debiteur van de verpande vordering) bevoegd in en buiten rechte nakoming te eisen en betalingen in ontvangst te nemen. De openbaar pandhouder is ... Lees meer »

De gevolmachtigde pandhouder

De gevolmachtigde pandhouder

Tot voor kort was het onduidelijk of een kredietgever/pandhouder als gevolmachtigde van de kredietnemer/pandgever door middel van een verzamelpandakte vorderingen van die pandgevers op hun debiteuren aan zichzelf kan verpanden. Het was ook geen uitgemaakte zaak of dit rechtsgeldig kan geschieden zonder dat de namen van de desbetreffende pandgevers uit ... Lees meer »

Naar boven scrollen